Podmienky inzercie

Na našej stránke máte možnosť zadarmo vložiť SVOJ INZERÁT.

Inzercia je bezplatná (iba nehnuteľnosti).

Ku každému inzerátu máte možnosť pridať fotky a text. 

Svoje inzeráty môžete kedykoľvek zmeniť (editovať), prípadne zmazať zo stránky. 


 

Podmienky inzercie na www.onlinerealitnenoviny.sk


1. www.onlinerealitnenoviny.sk sú internetové stránky prevádzkované mladou skupinou ľudí,  ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty nehnuteľností súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Nehnuteľnosť sa môže inzerovať iba celkom konkrétne. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. Stránka www.onlinerealitnenoviny.sk ponúka reklamný priestor prostredníctvom reklamných bannerov, viac informácií v sekcii Reklama.
Na internetových stránkach www.onlinerealitnenoviny.sk je zakázaná inzercia:
- webovej stránky a loga firmy,

- nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), 

- orámovanie obrázkov, 

- opakované inzercie stále rovnakej nehnuteľnosti,

- pôžičiek, úverov, hypoték, exekúcií a oddĺženia.

Pokiaľ sa na stránke www.onlinerealitnenoviny.sk  objaví "zakázaný" (nevhodný) inzerát, bude zmazaný. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa. Inzeráty môžu byť napísané len v slovenskom jazyku. 


3. Služby www.onlinerealitnenoviny.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami www.onlinerealitnenoviny.sk alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ  inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam www.onlinerealitnenoviny.sk.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 6 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50. Pri exporte zo systému Realsoft je počet neobmedzený.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou prihlásenia v sekcii Moje inzeráty.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb www.onlinerealitnenoviny.sk ani za spôsob akým služby www.onlinerealitnenoviny.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb www.onlinerealitnenoviny.sk . Prevádzkovateľ  nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb www.onlinerealitnenoviny.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb www.onlinerealitnenoviny.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby www.onlinerealitnenoviny.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby upravovať alebo inovovať.

14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré www.onlinerealitnenoviny.sk ponúka.

15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame aj služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

17. Každý, kto zadáva údaje na stránke www.onlinerealitnenoviny.sk  týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi na uverejnenie všetkých údajov zadaných užívateľom vo formulári na stránkach portálu.

18. V prípade porušenia ktorejkoľvek časti týchto podmienok je prevádzkovateľ  oprávnený ihneď vymazať daný inzerát z databázy. Zároveň môžete byť zverejnený ako osoba nerešpektujúca pravidlá webovej stránky a obchodnej etiky. Inzerujúci zodpovedá za škody spôsobené porušením týchto podmienok. 


Prevádzkovateľ: MJM